Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Idrott & Hälsocertifiering
Bild på första årets diplom


Varla IBK ambition är att vara certifierad enlig Kungsbacka kommuns Idrotts och hälsocertifiering. Certifieringen är en kvalitetsmärkning och vad man som ledare, aktiv och förälder kan kräva och förvänta sig av Varla IBK.
Certifieringsarbetet är årligt återkommande och fokuserar på fem prioriterade områden.
Nedan följer Varla IBK:s formuleringar på dessa fem områden:

Utveckling av det drogförebyggande arbetet - Drogpolicy
Varla IBKs verksamhet bygger på ideell verksamhet med fokus på gemenskap, kamratskap och social fostran. Alla i klubben har ett ansvar att arbeta drogförebyggande för att höja debutåldern för alkohol samt förbygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och doping. Enligt svensk lag är det åldersgräns 18 år för att köpa tobaksvaror och alkohol (folköl) samt dricka alkohol på restaurang. 
Varla IBK tillåter inte att våra ungdomar använder tobak eller alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. All bruk och hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden enl. idrottens regler (se RF’s lista med dopingklassade medel), dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (anabola steroider) förbjudna enligt svensk lag.
Varla IBK tillåter inte att våra medlemmar använder narkotika, otillåtna läkemedel, sniffar eller använder dopningsmedel, till dopningsmedel räknas även av riksidrottsförbundet icke tillåtna kosttillskott. Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och vara en förebild för sina ungdomar.

Överträdelse av Varla IBKs drogpolicy ger följande konsekvenser:
1. Enskilt samtal med ledare // Utförs av ledare
2. Samtal mellan förälder/spelare/ledare // Utförs av ledare
3. Rapport till styrelsen // Utförs av ledare
4. Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (vid dopning) // Utförs av Styrelsen
5. Uteslutning ur föreningen // Beslut utdelas av styrelsen

Nolltolerans för psykiskt, fysiskt våld och sexuella övergrepp – samt respekt för andra personer och egendom.
Varla IBKs verksamhet bygger på ideell verksamhet med fokus på gemenskap, kamratskap och social fostran. 
1. Varla IBK har Nolltolerans för Psykiskt våld. Exempelvis; kränkningar (för hur man skrattar, lär sig, talar, tänker, vad man önskar sig, vem man umgås med), mobbning (talar nedlåtande dig, om din familj, din släkt , dina kompisar), gester, svordomar och grovt språk (könsord, etc.)
2. Varla IBK har Nolltolerans för Fysiskt våld. Exempelvis: slag (med händer, klubba, övriga tillhyggen), sparkar, Knäa, skallningar,
3. Varla IBK har Nolltolerans mot Sexuella Övergrepp. Exempelvis:
===> Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd.
===> Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
===> Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller offline.
===> Att bli fotad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte, om det är mot ens vilja eller om man är under 15 år.

Varla IBK stödjer de riktlinjer som är framtagna av Riksorganisationen mot Sexuella övergrepp Nolltolerans gäller för spelare, ledare och föräldrar till Varla IBK spelare.

Respekt för andra personer innebär t.ex.
• Alltid ge 100 % på träning och match
• Koncentration och fokus på genomgångar för teori, träning och under match samt följa de tillsägningar som ges
• Lämna gärna synpunkter MEN gör det efter aktuellt tillfälle
• Träningspauser är till för vila, dricka vatten och förberedelse för nästa övning
• Kontrollera alltid att du har rätt utrustning t ex matchkläder, vattenflaska
• Att komma i god tid till samlingar inför träning och match
• Planera i god tid skolarbete, resor till och från träning/match
• Rapportera frånvaro i god tid. Det ger ledaren bättre förutsättningar att planera inför träning och match

Respekt för Egendom innebär t.ex.
• Att inte förstöra egna/andras egendom eller smutsa ner.
• Att aktivt ta reda på de regler och föreskrifter som finns på respektive plats och följa dessa.
• Alla kan göra fel - Om ”en olycka på egendom” uppstått ska det rapporteras till ledare som kan se till att det åtgärdas.

Ansvaret för att reglerna följs är spelarna, ledarnas och föräldrarnas.


Överträdelse av Varla IBKs Nolltolerans för Psykisk och fysiskt våld samt respekt för andra personer och egendom ger följande konsekvenser:
• Enskilt samtal med ledare // Utförs av ledare
• Samtal mellan förälder/spelare/ledare // Utförs av ledare
• Rapport till styrelsen // Utförs av ledare
• Uteslutning ur föreningen // Beslut utdelas av styrelsen


Ökad demokrati och delaktighet
Varla IBK skall sträva efter att öka demokrati och delaktighet genom att ledare, seniorspelare eller andra personer verksamma i föreningen genomgår handledarutbildningen Föreningslära.
Handledarutbildningen hålls årligen återkommande genom ett samarrangemang med SISU Idrottsutbildarna och Kungsbacka Kommun.
Handledarna ska årligen genomföra kursen Föreningslära med ungdomar 14 år samt äldre ungdomar som inte genomgått kursen.
Utöver detta skall spelarnas föräldrar och närstående uppmuntras till ökat deltagande genom att aktivt arbeta med "Laget bakom laget" och tillsammans med klubben utveckla detta vidare.

Ökad jämställdhet och mångfald 
Jämställdhets policy
Flickor, pojkar, kvinnor och män inom Varla IBK skall:
• ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
• dela inflytande och ansvar
• ges lika möjligheter att utöva idrott
• värderas lika i sin idrottsutövning och prioriteras på ett likvärdigt sätt
• alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i Varla IBK:s idrottsverksamhet
• alla aktiva inom Varla IBK skall ha tillgång till tränare och ledare med grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet
• Varla IBK skall sträva efter att ha en jämn könsfördelning i styrelsen
• valberedningen skall i sitt arbete sträva efter att nå könsjämnvikt i styrelsen
• arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka
• alla skall ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare och förtroendevalda

Mångfalds policy
Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet med mångfald handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter. Verksamheten inom Varla IBK skall präglas av öppenhet där alla blir likvärdigt bemötta oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Varla IBK är en idrottsförening
• som tar vara på den styrka och kompetens som finns i mångfalden
• där alla människor är lika mycket värda
• där alla människor förstår och tar tillvara såväl sina skyldigheter som sina rättigheter, alla bär ett gemensamt ansvar för att klubben utvecklas i sin verksamhet och följer samhällsutvecklingen i stort
• som är fri från främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
Varla IBK verksamheter ska
• kännetecknas av vår gemensamma värdegrund
• spegla mångfalden i det omgivande samhället
• ta tillvara den kompetens och drivkraft som finns inom och kring våra lag, trångsynthet eller förutfattade meningar får inte hindra individen att nyttja sin fulla potential
• aktivt arbeta för ökad integration genom att ta tillvara den mångfald som finns inom och kring våra lag och därmed skapa ökad delaktighet
• motverka alla former av diskriminering, trakasserier och mobbning

Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare
Varla IBK:s utbildningspolicy och utbildningsplan syftar till höjd utbildningsnivå för ledare och domare m.fl. inom föreningen.

Utbildningspolicy
• Vi i Varla IBK värdesätter mycket våra ledare och deras utbildning.
• Vi vill att alla nya ledare skall gå en första kurs redan på hösten sitt första tränarår.
• Vi vill att alla våra ledare skall gå en utbildning minst vartannat år.

Utbildningsplan för barn- och ungdomsledare
I enlighet med Hallands Innebandyförbund (HIBF) regelverk skall vid samtliga junior-, ungdomsmatcher och sammandrag administrerade av HIBF ”Ledare 1” på matchprotokollet inneha ett gällande ledarkort. Ledarkort erhålls efter fullbordad kurs (Bul eller Block) administrerad av HIBF eller genom deltagande på HIBF:s ledarkortskvällar. Ledarkortskvällarna är ett samarrangemang med SISU Idrottsutbildarna.

Varla IBK:s målsättning är att alla nya ledare skall gå en första kurs redan på hösten sitt första tränarår, och gärna att någon eller några ur föräldragruppen följer med, så att det byggs bra ledargrupper kring våra lag.
Varla IBK:s riktlinjer är att ledare skall ha följande utbildningsnivå med avseende på idrottsledarutbildning
• Ledare för barnverksamhet - Plattformen samt BUL-kurser 1, 2 & 3
• Ledare för ungdomsverksamhet - BLOCK 1 & 2
• Ledare för juniorlag - BLOCK 3 & 4
• Som ledare för seniorlag är det en långsiktig målsättning att de skall ha minst BLOCK 3, gärna elittränarutbildning (ETU)

Barn- och ungdomsledare skall genomgå handledarutbildningen ”Föreningslära” vid behov.

Barn- och ungdomsledare skall genomgå utbildningen ”plattformen” (SISU) vid ett tillfälle. Utbildningen genomförs årligen och för att uppfylla certifieringsmålen ska minst 4 av föreningens formellt utsedda ledare för barn upp till 12 år årligen genomgå denna utbildning.

Varla IBK uppmanar ungdomar verksamma i klubben att delta i Föreningsdomar utbildning – FDU-1.
Utbildningsbehovet inom klubben skall inventeras under perioden januari - februari för utbildningar kommande säsong. 

Ansvarig är utbildningsansvarig och samtliga ledare.

Utbildningsplanen presenteras för styrelsen och fastställs av densamma.

 
Sponsorer
Stöd VARLA IBK
Gräsroten
Facebook